Asyl - Advokat inom asylrätt

Asylrätten – en mänsklig rättighet

Vill du söka asyl i Sverige ska du antingen lämna in din ansökan hos gränspolisen vid inresan eller hos en av Migrationsverkets ansökningsenheter. I Göteborg finns ansökningsenheten på Vestagatan 2.

Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention. Det betyder bland annat att Sverige ska pröva varje persons ansökan om asyl individuellt.

Sverige ska ge uppehållstillstånd till den som är flykting enligt FN-konventionen men också till alternativt skyddsbehövande i enlighet med EU:s gemensamma regler.

Ditt offentliga biträde i asylfrågor

Hjälpen är nära, som asylsökande har du rätt till ett offentligt biträde vars roll blir att lotsa dig igenom hela processen i allt från möten med olika myndigheter, ta fram och ordna med nödvändig dokumentation till ett eventuellt överklagande i domstol.

Redan till första mötet med biträdet är det en god idé att ta med identitetshandlingar som födelsebevis, pass eller ID-kort. Ta även med handlingar eller dokument som kan styrka dina skäl för att söka asyl. Allt ifrån officiella dokument av myndigheter i hemlandet till tidningsurklipp. Har du behov av en tolk, meddela detta i god tid och även berätta om tolken ska förstå en speciell dialekt.

Söker du asyl har du i regel rätt till ett offentligt biträde och du får själv välja ditt ombud om du vill. Detta innebär att staten betalar hela advokatkostnaden och att du som sökande inte behöver stå för något.

Överklaga asylbeslut – Om du har fått avslag på din ansökan om asyl

Ett avslag på din ansökan betyder att Migrationsverket inte anser att du har tillräckliga skäl för att få stanna i Sverige. Ett beslut från Migrationsverket går att överklaga och låta en domstol att pröva beslutet. I ditt beslut står det hur lång tid du har på dig att överklaga, ofta tre veckor från den dag beslutet meddelades.

Om du överklagar ett beslut som handlar om asyl behåller du ditt offentliga biträde. Det är oftast samma person som hjälpte dig i kontakterna med Migrationsverket. Om du överklagar ett beslut om avvisning eller utvisning får du oftast stanna i Sverige medan du väntar på att domstolen ska pröva ditt överklagande.

Asyl – uppehållstillstånd för att söka skydd

Just uppehållstillstånd är ett samlingsord som ger dig rätt att stanna kvar i landet. Asyl syftar på en människas behov av skydd från förtryck som finns deklarerat i FN-konventionen eller EU:s gemensamma regler. Migration och flykt från hemlandet ska en människa inte behöva utstå, där finns asylregler och konventioner för att hjälpa människor i nöd.