Behöver du hjälp?
Ring 073-382 32 05

Fordran

Förpliktelse mellan två parter

En fordran är en förpliktelse mellan två parter där den ena kallas för borgenär och den andra för gäldenär. I vardagligt tal brukar man tala om en skuld. Bakgrunden kan vara exempelvis ett köp eller ett lån där det uppstått meningsskiljaktigheter om vad som avtalats. Frågor som kan inträda är hur mycket som ska betalas eller om inget alls ska betalas. Vi hjälper dig från ett första inledande möte fram till en huvudförhandling i tingsrätten.

En fordran handläggs i ett första skede genom att motparten erhåller ett brev med en uppmaning om att betala. Om så sker är ärendet avslutat och om någon betalning inte erhålls är näste steg att vända sig till tingsrätten och lämna in en ansökan om stämning.

I hemförsäkringen finns normalt sett något som kallas för rättsskydd vilket användas vid kontakt med advokatbyrå. Resultatet är att kostnaderna som uppstår hålls på en hanterbar nivå.

Ring oss om ni behöver hjälp med en fordran eller övriga rättsområden.